بخشی از مصاحبه آیت الله یزدی در مورد مظلومیت شهید بهشتی و بیان چند ویژگی شهید بهشتی از زبان ایشان .