فراوان هستند افرادی که چرخ های دستی شان را برای ذخیره سازی آذوقه پر کرده اند.