زمانی میتونیم کرونا را شکست بدیم که در خانه بمانیم