قسمت چهارم فصل دوم عصر جدید در مرحله اول بخش اول اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه توسط محسن علیزاده و علی عابدینی .