صحبت های حجة الاسلام جواد اژه ای درباره نقش شهید بهشتی . راهی شدن شهید بهشتی به قم و شروع طلبگی همراه با مطالعه و کاوش و نقش شهید بهشتی در وحدت حوزه و دانشگاه و... .