تدریس مساحت ریاضی سوم ابتدایی توسط سارا صفری در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .