تدریس درس یازدهم قرآن هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی توسط صدف زاهدی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .