تدریس درس 13 فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی توسط خانم شمسی صفا در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .