تدریس پراکندگی جمعیت در ایران جغرافیای ایران پایه دهم توسط مریم سیدعبداللهی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .