چنین صحنه هایی در کل عمرم ندیده و نشنیده بودم! در روسیه سه پدیده عجیب وجود دارد که عقل و ذهن نمی تواند این پدیده ها را قبول کند! اول گرانش منفی زمین است! یعنی هر چیزی به طرف آن پرتاب کنید به زمین جذب نمی شود و برخلاف جاذبه زمین است! در واقع آن را دفع می کند و سمت بالا می رود! دوم آبی که سنگهای سنگین را حمل می کند! وقتی سنگی را به درون آب پرتاب می کنید، در آب فرو نمی رود، بلکه روی آن شناور می ماند! سوم چشمه آب خالصی برای نوشیدن، که اگر آن را آتش بزنید، شعله ور خواهد شد!