آقایان یک بلای بزرگ بر سر ما آمده، میخواهند ما را با ایران و روسیه درگیر کنند....!