طرز پخت ماهی مدیترانه ای توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .