فیلم کوتاه اشاره به مناسبت ۱۴ اسفند؛ روز احسان و نیکوکاری. کاری از سازمان هنری‌رسانه‌ای «اوج»