دریاچه نمک بزرگترین نمکزار قابل استحصال ایران که دارای 300نوع ماده معدنی قابل برداشت می باشد