هنگامیکه از ماسک استفاده می‌کنید باید همراه با آن بهداشت دست و سایر اقدامات پیشگیرانه را هم رعایت کنید.