چگونگی فرایند اجرای انتخابات و رای‌گیری از مردم و شمارش آراء