فلامینگوی کوچک پس از ١١۶ سال در ایران مشاهده شد. دو قطعه‌ فلامینگوی کوچک در میان جمعیت بزرگی از فلامینگوهای بزرگ در تالاب های خوزستان توسط محیط بان علی سجاد جلالی در هفدهم بهمن ماه ثبت شده است.