تبلیغ برای شیطان... بیانات امام خمینی در مورد انتخابات و ویژگی های کاندیداها . کازی ار مرکزمتنا-سازمان فضای مجازی بسیج استان سمنان