به همچنین شیر بچه های حیدری افتخار میکنیم نه فقط ما بلکه تمام جبهه مقاومت و مستضعفان...از کشور و مردمان یمن فقیر تر در میان کشور های عربی نیست اگر این عزیزان در برابر زور گویی ها و حملات دشمن ایستادن دیگر ملل منطقه هم با الگو برداری از این ملت مقاوم بدانند میتوانند بر روی پای خود ایستاده، زیر بار زورگویی نرفته و پیشرفت کنند...