کارش دزدی غذای پرنده هاس میله رو روغن زدن که نتونه دزدی کنه😂 آخی😄 #