کلیپی از سیطره بر تعدادی از مواضع دشمنان سعودی و به غنیمت گرفتن تعداد زیادی زرهی و توپخانه