یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیروزی های اخیر در برابر متجاوزان را تشریح کرد.