درباره اپ کاکائو تاک که توسط کره جنوبی برای مخاطبین آسیای شرقی طراحی شده است با همکاری اسراییل ...