طرز پخت انار پلو شیرازی توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .