این بازی اساسینز کرید که تولید کشور فرانسه است بعنوان کشوری که بیشترین تعداد مسلمانان را در اروپا در خود جا داده سوالات زیادی را در باب نفوذ فرهنگی و عقیدتی ایجاد می کند