برنامه «بدون تعارف» این هفته به سراغ کمیل نظافتی، روحانی نیکوکاری که کلیه خود را به یک بیمار هشت ساله اهدا کرده، رفته است.