وقتی یک ضدانقلاب در گفتگو با بی‌بی‌سی یکی به نعل می‎زند یکی به میخ؛ «سپاه با تمام قوا در گلستان بود ولی در سیستان و بلوپستان غایب است!