فرمانده دیروز میدانهای نبرد؛ امروز در میدان عمل و خدمت رسانی، سیل همدلی" همه در کنار هم برای امداد رسانی .