من ناز تو آسان بخرم ناز کن ای دوست قیمت بده ازاین نهراسم که گران است...