احتمال تغییر شناسه هواپیمای مسافربری و اخلال الکترونیک در سامانه پدافندی وجود دارد.