گره خوردن هیجانات غیراقتصادی با مسائل اقتصادی عامل مهمی در سود و زیان مرده شده است. پیش بینی هفته گذشته جیب آنلاین درست از آب در آمد و بورس ایران پس از یک هفته  عقب گرد دوباره به حالت رونق برگشت.