باز هم تکنیک های شکار و اینبار تکنیک بسیار جالب مار رو ببینیم برای شکار مارمولک .