ترامپ خریت یزید را تکرار کرد، کاری از کانال جدال احسن با سخنرانی روشنگرانه استاد حسن عباسی