اگرآن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را... به خال هندویشم بخشم سمرقند وبخارا را...