آموزش دستخط آسان با خودکارتوسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .