قورباغه ی شیشه ای که بر خلاف سایر قورباغه ها تخم های خود را پس از تخم گذاری رها نمیکند و از آنها بصورت شبانه روزی مواظبت میکند تا تبدیل به بچه قورباغه بشن، پدر زنبورها از بچه ها در مقابل زنبورهای گوشت خوار جنگل های بارانی هستند مقابله میکند .