استعفای ریکاردو والرو، سفیر مکزیک در آرژانتین در پی انتشار فیلمی از وی در حال دزدیدن یک کتاب از کتابفروشی « اِل آتنئو » !