شعرخوانی استادعباس فرساد به لهجه قمی در جلسه بنیاد قم پژوهی .