مورد عجیب قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس، پرداخت 3 ماه حقوق ویلموتس در صورت فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین قرارداد .