کلیپ کوتاه سخنرانی علیرضا پناهیان در مورد عظمت و بزرگی سوره مبارکه حمد و خواندن آن در نماز .