دو سال پس از فرمان هوشمندانه حضرت امام ورق بر می گردد