نماینده پارلمان اتریش در اعتراض به قانون منع حجاب در مدارس ابتدایی روسری پوشید.