مصاحبه تلویزیون سعود با یکی از فرماندهان نظامی شان درباره توان نظامی ایران