طرز پخت تاکو تابه ای توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .