مسئول اداره مربوطه!! وقت خداحافظی باصندلیته مجموعه انیمیشن گاگولا این‌قسمت: بازنشسته .