آرایشگری با چشمان بسته در برنامه فوت و فن شبکه آموزش سیما .