اهدای عضو، اهدای زندگی، برای نجات زندگی؛ لحظه‌ها مهم است .