معابر شهری زباله دونی نیستند، حفظ پاکیزگی شهر از جمله آداب شهروندی .