مجموعه موشن گرافیک به دست مردم، قسمت چهارم بسیج علمی، هفته بسیج گرامی باد،کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج.