اینجوری که سد کرج هم خشک میشه، فرهنگ‌سازی؛مصرف یک لیوان آب .